Bibliotēka

RTU Zinātniskā bibliotēka

RTU Zinātniskā bibliotēka
 

 

Tālr.: 67089146, fakss 67089474

  

Par bibliotēku

 

Par mums Rīgas Tehniskās universitātes Zinātniskā bibliotēka ir vecākā augstskolas bibliotēka Latvijā, kuras stratēģija un darbības mērķis galvenokārt ir saistīts ar RTU darbības mērķiem un uzdevumiem. Tā kā RTU ir vienīgā tehniskā augstskola Latvijā, tad arī bibliotēkai vienīgajai Latvijā ir tik plašs inženierzinātņu un arhitektūras literatūras krājums – 2,3 miljonu vienību. Tas ir izvietots Centrālajā bibliotēkā un 8 filiālēs, no kurām trīs atrodas Daugavpilī, Liepājā un Ventspilī.


Vairāk par bibliotēku

Datubāzes

RTU Bibliotēka abonē vairākas datubāzes:

 

ACM Digital Library   
Datamonitor360 
EBRARY 
EBSCO 
E-grāmatas  
E-žurnāli 
Latvijas standartu datubāze – Pieejama tikai RTU Centrālās bibliotēkas Interneta zālē (Ķīpsalas ielā 10, 304. telpā)! 
LETA 
Letonika 
ScienceDirect 
Scopus 
SpringerLink 
WILEY ONLINE LIBRARY 
RUBRICON 
 

Bibliotēkas veidotie informācijas resursi

Datubāzes un citi e-resursi

RTU mācībspēku un darbinieku publikācijas – datubāze ir papildinājums RTU Zinātniskās bibliotēkas katalogam. Datubāzes saturs: RTU mācībspēku un darbinieku publicētie, promocijas, rediģētie, recenzētie, sastādītie/sagatavotie darbi; Raksti un grāmatas par RTU darbiniekiem un ar RTU saistītām personām; Raksti un grāmatas par RTU, tās vēsturi. 

 
Arhitektūra un būvniecība – datubāze atspoguļo informāciju par rakstiem žurnālos un rakstu krājumos arhitektūras un būvniecības nozarēs. Datubāzē pieejamo rakstu pilntekstus variet lasīt RTU ZB Būvniecības un arhitektūras filiālē. 
 
RTU ZB elektronisko resursu datubāze – datubāzē atspoguļoti elektroniskie resursi atbilstoši RTU studiju virzieniem. E-resursi pieejami globālajā tīmeklī, bet abonētie – tiešsaistē RTU tīklā un portālā ORTUS. 
 
Informācijpratības kurss ķīmijā 
 
RTU Zinātniskās bibliotēkas tīmekļa žurnāls 
 
ORTUS grāmatzīmes- RTU Zinātniskā bibliotēka sadarbībā ar IT dienestu piedāvā saviem lietotājiem ORTUS grāmatzīmes. Grāmatzīmēs apkopoti e-resursi atbilstoši RTU studiju virzieniem. Jums ir iespēja izmantot publisko sadaļu, ko veido bibliotēka, kā arī veidot savas grāmatzīmes un ieteikt saviem studiju biedriem studiju procesam noderīgus e-resursus. 

Pakalpojumi

 

Bezmaksas pakalpojumi:
 • Bibliogrāfiskās uzziņas un konsultācijas
 • Bibliogrāfisko rādītāju un e-bibliogrāfiju veidošana
 • Informācijas atlase
 • Lietotāju apmācība
 • Ekskursijas bibliotēkā 
Maksas pakalpojumi
 • Starptautiskais starpbibliotēku abonements
 • Dokumentu kopiju piegāde;
 • Kopēšana;
 • Iesiešana;
 • Datorizdruka;
 • Skenēšana.
 

Noteikumi

Bibliotēkas noteikumi ir apstiprinati ar RTU Senāta 2005. gada 30. maija lēmumu.


RĪGAS TEHNISKĀS UNIVERSITĀTES ZINĀTNISKĀS BIBLIOTĒKAS LIETOŠANAS NOTEIKUMI

Vispārīgie noteikumi:

 1. Šie noteikumi nosaka RTU Zinātniskās bibliotēkas (turpmāk – bibliotēka) lietotāju apkalpošanas un informācijas avotu un sistēmu izmantošanas kārtību.
 2. Šie noteikumi ir spēkā visās bibliotēkas struktūrvienībās.
 3. Noteikumi izstrādāti saskaņā ar Latvijas Republikas likumiem un citiem spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, RTU Senāta lēmumiem, RTU vadības dokumentiem un bibliotēkas nolikumu.

Bibliotēkas lietotāju reģistrācijas kārtība:

 1. Par bibliotēkas lietotāju var kļūt ikviena fiziska vai juridiska persona.
 2. Lietotājus reģistrē jebkurā lietotāju apkalpošanas struktūrvienībā.
 3. Reģistrējoties bibliotēkā, studentiem jāuzrāda derīga studenta apliecība ar personas kodu svītrkoda formā. Pārējiem lietotājiem jāuzrāda personu apliecinošs dokuments ar personas kodu. Juridiskām personām jāiesniedz reģistrācijas apliecības kopija un pilnvara personai, kas pārstāv juridisko personu kā lietotāju bibliotēkā.
 4. Reģistrējoties bibliotēkā, lietotājiem jāiepazīstas ar bibliotēkas lietošanas noteikumiem.
 5. Reģistrētiem bibliotēkas lietotājiem tiek izsniegta Vienotā lasītāja karte (turpmāk – VLK), kas dod tiesības izmantot visas projektā «Vienotā lasītāja karte» iesaistītās bibliotēkas atbilstoši katras bibliotēkas lietošanas noteikumiem. RTU un citu šajā projektā iesaistīto augstskolu studentiem VLK ekvivalents ir derīga studenta apliecība ar personas kodu svītrkoda formā.
 6. VLK derīguma termiņš ir 5 gadi. Tā jāpasūta Periodisko izdevumu lasītavā Ķīpsalas ielā 10. Karti var saņemt pēc 3 darbdienām. Tās izgatavošana un atjaunošana ir par maksu.
 7. VLK nozaudēšanas, bojājuma vai  kartes lietotāja uzvārda maiņas gadījumā VLK atjauno, uzrādot personu apliecinošu dokumentu.
 8. Mainot uzvārdu vai dzīves vietu, lietotājiem tas jāpaziņo bibliotēkai kārtējā bibliotēkas apmeklējuma reizē. Uzvārda maiņas gadījumā jāuzrāda personu apliecinošs dokuments.

Bibliotēkas lietotāju apkalpošanas kārtība:

 1. Bibliotēkas lietotājiem jāuzrāda derīga studenta apliecība ar personas kodu svītrkoda formā vai VLK.
 2. Iespieddarbus izsniedz pēc mutiska vai rakstiska pieprasījuma uz noteiktu termiņu, kuru nosaka bibliotekārs. Termiņu var pagarināt, ja nav citu pieprasījumu. Par nodošanas termiņu neievērošanu iekasē kavējuma naudu. Tās apmēru nosaka bibliotēkas direktors ar rīkojumu.
 3. Bibliotēkas lietotāji izdevumus uz noteiktu  termiņu var  rezervēt.
 4. Iespieddarbus līdznešanai izsniedz tikai RTU studentiem, mācībspēkiem un darbiniekiem, kā arī juridisko personu pilnvarotajām personām. Pārējiem lietotājiem tie pieejami lasītavās.
 5. Iespieddarbus no lasītavām, uzziņu izdevumus un retus izdevumus izsniedz tikai lietošanai lasītavās.
 6. Iespieddarbus, kuru nav bibliotēkā, lietotāji var pasūtīt, izmantojot Starpbibliotēku abonementa pakalpojumus vai dokumentu piegādes sistēmu.
 7. Bibliotēkas lietotājiem pieejama datortehnika, internets, lokālās un tiešsaistes datu bāzes. Interneta lietošanu reglamentē bibliotēkas direktora apstiprināti noteikumi.
 8. Bibliotēkā pieejami  maksas pakalpojumi: VLK izsniegšana, kopēšana saskaņā ar Autortiesību likumu, iesiešana, datorizdrukas, skenēšana, dokumentu piegāde. To cenas apstiprina  bibliotēkas direktors.
 9. Bibliotēka lietotājus neapkalpo, ja nav nodoti iespieddarbi, kuru lietošanas termiņš beidzies visās projektā «Vienotā lasītāja karte» iesaistītajās bibliotēkās.

Bibliotēkas lietotāju tiesības:

 1. Izmantot bibliotēkas krājumu un informācijas sistēmas atbilstoši šiem lietošanas noteikumiem.
 2. Saņemt pilnīgu informāciju par bibliotēkas krājumu un informācijas sistēmām, lietotāju apkalpošanu un pakalpojumiem.
 3. Iesniegt priekšlikumus bibliotēkas administrācijai par bibliotēkas darba uzlabošanu.

Bibliotēkas lietotāju pienākumi:

 1. Iepazīties ar bibliotēkas lietošanas noteikumiem un tos ievērot. Par lietošanas noteikumu pārkāpšanu lietotājiem uz laiku vai pavisam var atņemt tiesības lietot bibliotēku.
 2. Saudzēt saņemtos iespieddarbus. Par pamanītajiem bojājumiem ziņot bibliotekāram.
 3. Nozaudētos iespieddarbus aizstāt ar identiskiem vai līdzvērtīgiem, saskaņojot to ar bibliotekāru, vai arī atlīdzināt nozaudēto iespieddarbu vērtību divkārtīgā līdz desmitkārtīgā apmērā.
 4. Saudzēt inventāru un nenodarīt materiālus zaudējumus RTU.
 5. Patvaļīgi neiznest no bibliotēkas  iespieddarbus.
 6. Bibliotēkas telpās ievērot kārtību un klusumu, netraucēt citu lietotāju darbu.
 7. Paziņot par uzvārda vai dzīvesvietas maiņu kārtējā bibliotēkas apmeklējuma reizē.
 8. Pārtraucot studijas vai darba attiecības ar RTU, nodot bibliotēkā visus saņemtos iespieddarbus.

Pēdējās izmaiņas 09.12.2008.

Jautājumi un atbildes

Ar visbiežāk uzdotiem jautājumiem atbildes var atrast RTU mājas lapā sadaļā Jautā bibliotekāram

Syndicate content