Studijas

Studijas

 


RTU TMF Aeronautikas institūtā šobrīd iespējams iegūt pirmā līmeņa augstāko izglītību aviācijas transporta programmā, profesionālo bakalaura vai maģistra grādu vienā no divām AERTI īstenotajām programmām, kā arī iegūt doktora grādu nozarē transports.

 

I.līmeņa augstākās izglītības profesionālās studijas

Programmā „Aviācijas Transports

Studiju ilgums–  2,5 gadi

Iegūstamā kvalifikācija:

 • Gaisakuģu tehniskās ekspluatācijas tehniķis mehāniķis vai
 • Gaisakuģu tehniskās ekspluatācijas tehniķis avioniķis

Prasības studiju programmas apguvei– vidējā vai vidējā profesionālā izglītība.


Profesionālās bakalaura studijas

Programma

Transporta sistēmu inženierija

Aviācijastransports

Studiju ilgums

4 gadi

Iegūstamais akadēmiskais grāds

Bakalaura profesionālais grāds transportsistēmu inženierijā

Bakalaura profesionālais grāds aviācijas transportā

Iegūstamā kvalifikācija

Transportsistēmu inženiera kvalifikācija

Gaisakuģu tehniskās ekspluatācijas mehānikas inženiera kvalifikācija vai

gaisakuģu tehniskās ekspluatācijas avionikas inženiera kvalifikācija

Prasības studiju programmas apguvei

Vidējā vai vidējā profesionālā izglītība

    

Profesionālā maģistra studijas

Programma

Transporta sistēmu inženierija

Aviācijastransports

Studiju ilgums

2 gadi

Iegūstamais akadēmiskais grāds

Maģistra profesionālais grāds transportsistēmu inženierijā

Maģistra profesionālais grāds aviācijas transportā

Iegūstamā kvalifikācija

Transportsistēmu inženiera kvalifikācija

---

Aviācijas transporta inženiera kvalifikācija

Prasības studiju programmas apguvei

Inženierzinātņu bakalaura grāds

II. līmeņa profesionālā izglītība

Inženierzinātņu bakalaura grāds

 

Doktora studijas

Programmā „Transports

Studiju ilgums – 4 gadi

Iegūstamais akadēmiskais grāds – inženierzinātņu doktors

Prasības studiju programmas apguvei – inženierzinātņu maģistra grāds.

 

Dokumentu iesniegšanas kārtībai seko līdzi interneta vietnēs:

·         www.latvija.lv

·         www.rtu.lv

·         www.aerti.rtu.lv

 

Studiju programma “Aviācijas transports”

 

Šajā programmā tiek sniegtas zināšanas, kas atbilst profesionālās augstākās izglītības valsts standartam un profesiju reglamentējošiem starptautiskajiem dokumentiem aviācijas transportā, tiek nodrošināts zināšanu līmenis, kas atbilst profesijas, starptautiskās aviācijas organizācijas (ICAO),  un atbilstoši Eiropas Komisijas Regulai (EK) Nr. 2042/2003 noteikto pienākumu pildīšanai. Studiju programmas apjoms un saturs atbilst Eiropas aviācijas drošības aģentūras (EASA  - European Aviation Safety Agency), Latvijas Republikas Civilās aviācijas aģentūras (LR CAA),  Latvijas Izglītības un zinātnes ministrijas noteiktajām prasībām  un profesiju standartam– Gaisakuģu tehniskās ekspluatācijas mehānikas inženieris (profesijas kods – PS0364) vai Gaisakuģu tehniskās ekspluatācijas avionikas inženieris (profesijas kods – PS0365).

 

 

Studiju programmasmērķi:

 • nodrošināt aviācijas transporta nozares infrastruktūras atjaunošanu un uzturēšanu ar nepieciešamo skaitu un kvalifikācijas speciālistiem, kā arī nepieciešamo zinātnisko pētījumu izpildi un dot iespēju turpināt studijas maģistrantūrā vai doktorantūrā.
 • sniegt vēlamo izglītību 5. kvalifikācijas līmenī  inženierzinātņu jomā un I līmeņa augstāko izglītību vai profesionālo bakalaura/maģistra grādu, kas atbilstu līdzīgām studiju programmām ārzemēs, un sniegt iespēju studēt šādā RTU programmā aptverot galvenās darbības sfēras studiju procesā, tai skaitā: mācīšanu, konsultācijas un pētniecisko darbu;
 • sagatavot starptautiski atzīta līmeņa speciālistus ar I līmeņa augstāko izglītību vai bakalaura/maģistra grādu un profesionālo izglītību Aviācijas transporta gaisa kuģu mehānisko iekārtu un avionikas sistēmu tehniskās ekspluatācijas darbu veikšanai, kā arī sistēmu darbības analīzei un projektēšanai.
 • Sniegt zināšanas, kas atbilst prasībām profesionālās augstākās izglītības valsts standartam un profesijas reglamentējošiem starptautiskajiem dokumentiem aviācijas transportā.
 • Nodrošināt zināšanu līmeni, kas atbilst profesijas, Starptautiskās aviācijas organizācijas (ICAO) un atbilstoši Eiropas Komisijas Regulai (EK) Nr.2042/2003 (2003.gada 20.novembris) noteikto pienākumu pildīšanai.

 

Studiju procesa laikā studenti:

 • apgūst fundamentālo zinātņu un nozares teorētiskos priekšmetus, kā arī nozares speciālos priekšmetus;
 • saņem praktiskas zināšanas par aviācijas tehnikas darbības principiem, uzbūvi un tehniskās apkopes paņēmienus izmantojot AERTI laboratorijas, maketus, stendus un trenažierus;
 • prakses laikā darba vietā (ārpus izglītības iestādes) apgūst aviācijas transportam raksturīgas tehniskās apkopes praktiskās iemaņas;
 • I līmeņa augstākās izglītības kvalifikācijas darba vai bakalaura/maģistra darba ar projekta daļu izstrādes laikā realizē iegūtās praktiskās un teorētiskās zināšanas.

Studiju programma “Transporta sistēmu inženierija”

Bakalaura profesionālo studiju programma "Transporta sistēmu inženierija" sagatavo transporta sistēmu inženierus, lai risinātu plašu , sarežģītu, tehnoloģiski ietiepīgu  jautājumu spektru ,kas ir saistīti ar kravu pārstrādes tehnoloģisko procesu organizāciju transporta terminālos, informācijas tehnoloģiju ieviešanu transportā un to izmantošanu, transporta sistēmu optimizāciju, plānošanu un prognozēšanu, visa veidu transporta līdzekļu, kravu celšanas un transportēšanas mehānismu ekspluatāciju un remontu, jaunu mašīnu un mehānismu projektēšanu un ražošanu. Transporta sistēmu inženieru sagatavošana pēc programmas "Transporta sistēmu inženierija"  tiek realizēta saskaņā ar profesijas standarta PS 0253 izvirzītājām prasībām.

 

Studiju programmas mērķi:

 • sniegt bakalaura/maģistra profesionālo izglītību transporta sistēmu inženierijā, lai nodrošinātu transporta nozares infrastruktūrā jauno tehnoloģiju izpēti, ieviešanu un izmantošanu ar nepieciešamo atbilstošas kvalifikācijas speciālistu skaitu;
 • sagatavot speciālistus, kuri būtu konkurētspējīgi modernajā darba tirgū, kāds veidojas Latvijā, tās tautsaimniecību orientējot uz šobrīd augstāko ekonomikas attīstības līmeni – starptautisko jeb globālo saimniekošanas sistēmu (tai raksturīga ražošana tuvu tirgum, pirmapstrāde izejvielu ieguves vai nosūtīšanas vietās, kopreģionālo un globālo transporta sistēmu izveide un sasaiste, virzība uz augsti izglītotas, zinošas un prasmīgas, patstāvīgi attīstošas sabiedrības veidošanos);
 • nodrošināt plašu profesionālu, praktiskai izmantošanai derīgu, zinību padziļinātu izglītību, kas dod iespēju adaptēties darba tirgū, iekļauties pētnieciskajā darbībā transporta jomā, veikt zinātniskus pētījumus, efektīvi veidot un izmantot modernās tehnoloģijas, kā arī turpināt izglītību maģistra vai doktora grāda iegūšanai.

Studiju programmas galvenie uzdevumi:

 • sniegt nozares jaunāko sasniegumu apguvei nepieciešamās matemātikas, informācijas tehnoloģiju, dabaszinātņu, nozares teorētisko principu zināšanas, lai iegūtu teorētisku un praktisku kompetenci ieguldījumam profesijas attīstībai;
 • pielietot studiju procesā parastās mācīšanas metodes (lekcijas, praktiskos un laboratorijas darbus, seminārus u. c.,) un modernizētās metodes (situāciju analīzi, piem., par notikumiem dabā, ražošanā un cilvēku sabiedrībā; grupu darbu; darbu transporta struktūrvienībās u.c.,);
 • dot zināšanas par zinātnes un tehnikas attīstības tendencēm;
 • lietot modernās studiju kvalitātes vadības metodes, lielu vērību veltot inovāciju ideju izskaidrošanā (apmācība, studēšana, zināšanas, pieredze, zinātne, tehnika, tehnoloģija, ražošana);
 • nodrošināt globalizācijas procesu izpratnei nepieciešamo zināšanu apguvi;
 • ļaut studējošiem izmantot iespējas mācīties par valsts budžeta līdzekļiem, kā arī liela konkursa gadījumā - studēt par personīgajiem līdzekļiem.

Šobrīd programma tiek īstenota divos novirzienos:

 • Loģistika un transporta sistēmas – zināšanas par integrētu un sabalansētu multimodālo un intermodālo sistēmu veidošanu, attīstību un pārvaldību, progresīvo transporta tehnoloģisko sistēmu un tehnoloģiju izstrādes, pārvaldības un attīstības nodrošināšana.
 • Transportmašīnu remonta tehnoloģijas un apkope – zināšanas par transportmašīnu modernajām remonta tehnoloģijām, apkopes un detaļu atjaunošanas metodēm, ilgtspējas menedžmentu, spectranpsorta mehānismiem un aprīkojumu,  mehanizācijas un automatizācijas līdzekļu nozīmi transporta nozarē, spēja piedalīties jaunu materiālu izstrādē.

Doktora studijas “Transports”

Studiju programma tiek realizēta Rīgas Tehniskās universitātes Transporta un mašīnzinību fakultātes trīs institūtos un sastāv no četrām specializācijām:

 • Auto transports un pārvadājumi
  Īstenojas: Autotransporta institūtā (ATI)
 • Dzelzceļa transports
  Īstenojas: Dzelzceļa transporta institūtā (DzTI)
 • Aviācijas transports
  Īstenojas: Aeronautikas institūtā (AERTI)
 • Transporta sistēmu tehniskais nodrošinājums
  Īstenojas: Aeronautikas institūtā (AERTI)

Doktora studiju programma paredz apgūt virzienam atbilstošus fundamentāla rakstura teorētiskos priekšmetus un specializācijas priekšmetus šaurajā zinātniskajā darba virzienā, kā arī humanitāros priekšmetus un svešvalodas.

Obligātie virziena priekšmeti:

 • Autotransports un pārvadājumi:
  eksperimenta plānošana un datu analīze, transportlīdzekļu konstrukcijas drošums un to ekoloģija;
 • Dzelzceļa transports:
  masu apkalpošanas teorijas elementu pielietojumi transportā, transporta loģistisko sistēmu tehnoloģija;
 • Aviācijas transports:
  datormatemātika gaisa transporta uzdevumos, aviācijas transporta tehniskās ekspluatācijas matemātiskais pamatojums, zinātniskā eksperimenta plānošana un apstrāde;
 • Transporta sistēmu tehniskais nodrošinājums:
  transportlīdzekļu ekspluatācijas drošums, loģistikas sistēmas transportā, transportmašīnu ekspluatācijas raksturojumu datoranalīze un aprēķins.

Ierobežotās izvēles specializācijas priekšmeti:

 • Autotransports un pārvadājumi:
  loģistikas sistēmas transportā, transportmašīnu bojājumu diagnostikas modernās tehnoloģijas, transporta procesu modelēšana, transporta plūsmu teorija, transporta datorizētās sistēmas, automobiļu negadījumu pētīšana un rekonstrukcija, automobiļu sadursmes mehānika, automobiļa un ceļa sistēmas dinamika, automobiļu spēka pārvadi un balstiekārtas;
 • Dzelzceļa transports:
  ritošā sastāva elementu dinamiskais noslogojums, ritošā sastāva horizontālā dinamika, lokomotīvju vilces piedziņas dinamika, ritošā sastāva vibroakustiskā diagnostika, sliežu ceļa drošums un tā vadība, sliežu ceļa aprēķini, dzelzceļa staciju un iecirkņu mijiedarbības analīze, vilcienu plūsmu optimizācija, vilcienu kustības drošības statistiskā teorija, eksperimenta plānošana un datu analīze, automatizētās projektēšanas sistēmas transportā;
 • Aviācijas transports:
  specializācijas priekšmets I, specializācijas priekšmets II, specializācijas priekšmets III, specializācijas priekšmets IV, specializācijas priekšmets V, specializācijas priekšmets VI;
 • Transporta sistēmu tehniskais nodrošinājums:
  transporta sistēmu funkcionēšanas datormodelēšana un optimizācija, bojāto konstrukciju dinamikas datoranalīze, projektējamo izstrādājumu optimizācijas automatizētas metodes, hidro-gāzes-siltumdinamikas uzdevumu datormodelēšana un aprēķins, transportlīdzekļi drošuma paaugstināšanas tehnoloģiskās metodes, transportmašīnu precīzu moduļsistēmu aprēķins un konstruēšana, transportmašīnu bojājumu diagnostikas modernās tehnoloģijas, transportmašīnu svārstību slāpēšana.

Brīvās izvēles ietvaros paredzētas arī citu priekšmetu studijas.

Studiju programmas mērķis ir sagatavot augstas kvalifikācijas zinātniekus inženierzinātnēs Transporta un satiksmes jomā, kā arī speciālistus pedagoģiskā un zinātniskā darba veikšanai, nodrošināt transporta nozares infrastruktūras atjaunošanu un uzturēšanu ar nepieciešamo skaitu un kvalifikācijas speciālistiem, kā arī nepieciešamo zinātnisko pētījumu izpildi.

Doktora studiju programmas „Transports” uzdevumi ir:

 • sniegt padziļinātas teorētiskās zināšanas transporta un satiksmes nozares fundamentālajos virzienos;
 • apgūt prasmi veikt zinātniski pētnieciskos darbus;
 • apgūt prasmi formulēt un patstāvīgi risināt zinātniskas problēmas;
 • apgūt iemaņas zinātniskām diskusijām par sava darba tēmām un apgūt māku iesaistīties diskusijās par citām nozares zinātniskām tēmām;
 • sniegt zināšanas par tehniskām inovācijas metodēm (apmācība, studēšana, pieredze, zinātne, tehnika, tehnoloģija, ražošana);
 • sniegt zināšanas un iemaņas pedagoģiskā darba veikšanai;
 • nostiprināt svešvalodu līmeni;
 • veicināt starptautiski nozīmīgu zinātnisko pētījumu veikšanu, uzstāšanos ar lasījumiem starptautiskās konferencēs un semināros.

 

Izvirzīto uzdevumu izpildes kontrole tiek veikta doktorantu ikgadējās atestācijas laikā. Pedagoģiskā darba iemaņu un pieredzes gūšanai visi studiju programmas doktoranti ir iesaistīti mācību procesā, lasot atsevišķas lekcijas bakalaura studiju studentiem, vadot laboratorijas un praktiskos darbus, pārbaudot un vērtējot studiju un eksāmenu darbus.

Studiju beigās doktorants aizstāv disertāciju, kas satur jaunus risinājumus transporta un satiksmes jomā.

Syndicate content