Tehniskās apkopes mācību organizācija

Maksa par pakalpojumiem

Maksa par AERTI TAMO pakalpojumiem tiek iekasēta saskaņā ar ikgadējo cenrādi, kas tiek apstiprināts vismaz 2 nedēļas pirms mācību gada sākuma un ir pieejama AERTO TAMO administrācijā pie lietvedes un pēc pieprasījuma var tikt izsūtīta uz norādīto e-pasta vai pasta adresi 7 darba dienu laikā.

Maksa tiek iekasēta par:

1.      Pilno apmācības kursu;

2.      Moduļu apmācību;

3.      Atkārtotas apmācības kursu;

4.      Pamata apmācības teorētiskajiem eksāmeniem;

5.      Sertifikāta sagatavošanu.

RTU TMF AERTI 2013./2014. mācību gada 2., 3. un 4. kursa studentiem 1. līmeņa augstākās izglītības profesionālo studiju vai profesionālā bakalaura studiju programmā „Aviācijas transports”, AERTI TAMO nodrošina bezmaksas pirmreizējo eksamināciju, maksu iekasējot tikai par sertifikāta sagatavošanu.

Kontakti: aerti.examinations@rtu.lv

Sertifikātu izsniegšana

Mācību kursu apmeklējums un eksāmenu rezultāti ir galvenie kritēriji, kas nosaka sertifikāta izdošanu – jāapmeklē vismaz 90% no nodarbībām un / vai eksāmenā jāiegūst vismaz 75% pozitīvs vērtējums.

AERTI TAMO pastāv 2 veidu pamata apmācības un eksaminācijas sertifikātu izsniegšana:

  • Sertifikāts par pamata apmācības beigšanu (ja students apmeklējis vismaz 90% nodarbību);
  • Sertifikāts par eksāmena nokārtošanu (ja eksāmenā saņemts vismaz 75% pozitīvs novērtējums).

Saskaņā ar EK 2042/2003 147. daļas III papildinājumu (AMC to Appendix III to Part 147), AERTI TAMO izsniedz sertifikātu par viena moduļa, apakšmoduļa vai tēmas beigšanu (gadījumā, ja students ir izvēlējies iziet atsevišķu moduļu, apakšmoduļu vai tēmu apmācību) un sekmīgu eksāmena nokārtošanu (ja students apmeklējis vismaz 90% nodarbību un pirmajā eksāmenā saņemts vismaz 75% pozitīvs novērtējums).

Sertifikāts tiek izsniegts 10 dienu laikā pēc eksāmena nokārtošanas un visu finanšu saistību nokārtošanas.

Kontakti: aerti.tamo@rtu.lv

Eksmatrikulācija

AERTI TAMO apmācāmo eksmatrikulācija notiek pēc apmācāmā paša vēlēšanās un eksaminācijas norises noteikumu pārkāpumu gadījumos:

·         Ikvienam apmācāmajam, kurš teorijas eksāmena laikā ir pieķerts špikojam vai arī pie viņa ir atrasti materiāli, kas attiecas uz eksāmenu priekšmetu, bet nav eksāmenu rakstu darbi un ar tiem saistītā atļautā dokumentācija, aizliedz kārtot eksāmenu vismaz 12 mēnešus pēc starpgadījuma dienas. AERTI TAMO informē kompetento iestādi par ikvienu šādu gadījumu viena kalendārā mēneša laikā.

·         Tā pat apmācāmajam jāapzinās, ka jāapmeklē pilns apmācības kurss un nodarbību neapmeklēšana var ietekmēt negatīvu eksāmena rezultātu. Lai saņemtu atļauju kārtot eksāmenu, apmācāmajam jāapmeklē vismaz 90% no kalendārajā plānā plānotajām nodarbībām.

·         Gadījumā, ja eksaminētājs pārkāpj savas pilnvaras, t.i., sniedz atbildes kādam no apmācāmajiem teorijas eksāmena laikā, eksaminētāju atstādina no savu pienākumu pildīšanas un eksāmenu uzskata par atliktu. Kvalitātes vadītājs informē par ikvienu šādu gadījumu LV CAA viena kalendārā mēneša laikā.

Ja AERTI TAMO apmācāmais vienlaicīgi ir RTU TMF Aeronautikas institūta 1. līmeņa augstākās izglītības profesionālās studijas vai profesionālā bakalaura studiju programmas „Aviācijas transports” studējošais, eksmatrikulācijas papildus noteikumus nosaka RTU Studiju reglamenta 7.9. punkts.

Kontakti: aerti.tamo@rtu.lv

Prakse

A/S "Air Baltic Corporation"

B1.1 kategorija

AS Air Maintenance Estonia

B1.1 kategorija

SIA "GM HELICOPTERS"

B1.3 kategorija

Rīgas zinātniski eksperimentālais centrs "AVIATEST LNK"

 

Aizsardzības ministrijas Nacionālo bruņoto spēku Gaisa spēku aviācijas bāze „Lielvārde”

B1.3 kategorija

Transporta un sakaru institūts / Akadēmiskais un profesionālais aviācijas centrs

 

 

"Baltic Aviation Service"

B3 kategorija

 Lai apmācāmais saņemtu pozitīvu praktisko novērtējumu, viņam jāizpilda konkrētas mācību programmas prasības attiecībā uz praktisko nodarbību ilgumu:

1.      Jāapmeklē vismaz 90% no nodarbībām;

2.      Jāuzrāda aizpildīta prakses grāmata;

3.      Jānodod prakses atskaite;

4.      Jānodod apmācāmā raksturojums;

5.      Jāaizstāv prakses atskaite komisijas priekšā.

Kontakti: aerti.tamo@rtu.lv

Eksaminācija

Saskaņā ar Komisijas regulas (EK) Nr. 2042/2003 66.daļas 2. pielikumu (Part 66, Appendix II) visa pamata eksaminācija notiek, lietojot jautājumu ar vairākām atbildēm formātu (testa veida) un esejas tipa jautājumus. Katram testa veida jautājumam ir trīs alternatīvas atbildes, no kurām viena ir pareiza. Kandidātam tiek atvēlēts laiks 75 sekundes viena jautājuma atbildēšanai katrā modulī. Katram esejas tipa jautājumam nepieciešama rakstiskas atbildes sagatavošana un kandidātam atvēlētas 20 minūtes, lai atbildētu uz katru šādu jautājumu. Piemēroti esejas tipa jautājumi tiek izveidoti un novērtēti, lietojot šo moduļu mācību programmu.

Katram jautājumam ir atbildes paraugs, kurā iekļauj arī visas zināmās alternatīvās atbildes, kas var attiekties uz citiem apakšiedalījumiem.

Ieskaitīta atzīme par katru eksaminācijas moduli un apakšmoduli testa daļā ir 75 %. Ieskaitīta atzīme par katru esejas tipa jautājumu ir 75 % tajā ziņā, ka kandidāta atbilde satur 75 % no vajadzīgajiem jautājumā norādītajiem galvenajiem punktiem un nav būtisku kļūdu attiecībā uz jebkuru no vajadzīgajiem galvenajiem punktiem.

AERTI TAMO vada atkārtotas apmācības kursus, taču apmācāmajam šie kursi nav obligāti jāapmeklē. Ja apmācāmais izvēlas eksāmenu kārtot bez atkārtotas apmācības kursu apmeklējuma, eksāmenu atļauts kārtot ne ātrāk kā 90 dienas pēc neveiksmīgā mēģinājuma. Ja apmācāmais izvēlas kārtot eksāmenu pēc atkārtotas apmācības kursu apmeklēšanas, eksāmenu atļauts kārtot 30 dienas pēc neveiksmīgā mēģinājuma. Maksimālais eksāmenu nokārtošanas mēģinājumu skaits pēc kārtas katram modulim ir trīs. Turpmākie trīs mēģinājumi atļauti vienu gadu pēc pēdējā neveiksmīgā mēģinājuma.

Kontakti: aerti.examinations@rtu.lv 

Apmācību gaita

AERTI TAMO apstiprinātais pamata mācību kurss sastāv no teorētiskās apmācības un praktiskās apmācības. Vismaz 30% no praktiskās apmācības notiek reālā darba vidē. Teorētiskās apmācības beigās tiek nozīmēts eksāmens, bet praktiskās apmācības beigās – praktiskais novērtējums.

Teorētiskajā apmācībā ietver mācību vielu, kas attiecas uz kategorijas vai apakškategorijas gaisa kuģa tehniskās apkopes licenci saskaņā ar EK 2042/2003 66. daļas 3. papildinājumu (Part 66 Appendix III).

Pamata apmācība sadalīta moduļos saskaņā ar EK Nr. 2042/2003 66.daļas I papildinājumu. Lai saņemtu kursu apmācības sertifikātu un atļauju kārtot eksāmenu, apmācāmajam jāapmeklē vismaz 90% no kalendārajā plānā plānotajām nodarbībām.

Teorētiskā eksaminācija ietver attiecīgās kategorijas/apakškategorijas mācību programmā noteikto mācību vielas profilu.

Praktiskā apmācība ietver sevī praktisko apmācību AERTI TAMO, kas tiek veikta paralēli teorētiskajai apmācībai kā laboratorijas darbi, praktisko apmācību AERTI TAMO laboratorijās/darbnīcās, un praktisko apmācību reālā darba vidē, kas sastāda vismaz 30% no kopējās praktiskās apmācības (sk. diagrammu).

Praktiskā novērtējuma elementā iekļauj parasto instrumentu/iekārtu praktisku lietojumu, reprezentatīvi izvēlēto gaisa kuģa daļu montāžu/demontāžu un piedalīšanos reprezentatīvajās tehniskās apkopes darbībās, pierādot tehniskās dokumentācijas izpratni un darba drošības standartu ievērošanu.

Lai ievērotu noslodzes vienmērīgu sadalījumu, teorētiskās apmācības ilgums dienā nepārsniedz 6 astronomiskās stundas jeb 8 akadēmiskās stundas, t.i. dienā netiek organizētas vairāk kā 4 mācību nodarbības. Vienas mācību nodarbības ilgums ir divas akadēmiskās stundas ar 5 minūšu starpbrīdi (saskaņā ar RTU studiju reglamentu).

Kontakti: aerti.tamo@rtu.lv

Uzņemšana

Ja pretendents vēlas tikt apmācīts vai eksaminēts AERTI TAMO, viņš iesniedz pieteikuma veidlapu un tā pielikumus AERTI TAMO. Ja pretendents atbilst EK Nr. 2042/2003 66.daļas, 147.daļas un LV CAA prasībām, viņš var uzsākt mācības, ja ne – atkārtotiiesniegt pieteikumu, kad atbildīs EK Nr. 2042/2003 66., 147.daļas un LV CAA prasībām.

Pieteikuma veidlapa pieejama šeit

 

Pieteikuma veidlapa jāaizpilda ar drukātiem burtiem, jāparaksta un elektroniskā formātā kopā ar pielikumiem jānosūta uz e-pastu aerti.tamo@rtu.lv un personīgi jānogādā AERTI TAMO lietvedībā Lomonosova ielā 1A k-1, 310.kabinetā.

 

Kontakti: aerti.tamo@rtu.lv

Kategorijas

Šifrs

Programmas nosaukums

Ilgums (akad.h)

Ilgums (astron.h)

Teorētiskās nodarbības

B1.1

Lidmašīnas ar turbodzinēju (iem) tehniskā apkope

3200

2400

50%

B1.3.

Helikoptera ar turbodzinēju (iem) tehniskā apkope

3200

2400

50%

B2

Aviācijas elektronikas tehniskā apkope

3200

2400

52%

B3

Virzuļdzinēju nehermetizēto lidmašīnu ar 2 000 un mazāk kg maksimālo pacelšanās masu tehniskā apkope

1336

1002

56%

 

 

Kontakti: aerti.tamo@rtu.lv

Vadošais personāls

 

Atbildīgais pārvaldnieks:

Aleksandrs Urbahs

Apmācības vadītājs:

Kristīne Carjova

Kvalitātes vadītājs:

Ruta Bogdane

Eksaminācijas vadītājs:

Margarita Urbaha

 

 

 

AERTI TAMO struktūra

 

Kontakti: aerti.tamo@rtu.lv

AERTI TAMO

Rīgas Tehniskās universitātes (turpmāk RTU) Transporta un Mašīnzinību fakultātes Aeronautikas institūts (turpmāk RTU TMF AERTI) ir viena no vadošajām augstskolām, kas sagatavo aviācijas speciālistus Latvijā. RTU ir vienīgā valsts finansētā augstskola, kurā aviācijas speciālista izglītību iespējams iegūt par valsts budžeta līdzekļiem. Galvenais RTU TMF AERTI mērķis ir sniegt studējošiem mūsdienīgu profesionālo apmācību aviācijas jomā. Šobrīd RTU TMF AERTI programmā „Aviācijas transports” aviācijas speciālistus sagatavo 3 studiju līmeņos:

 

·         1. līmeņa augstākās izglītības profesionālās studijas ar iespēju iegūt gaisakuģu tehniskās ekspluatācijas tehniķa mehāniķa vai gaisakuģu tehniskās ekspluatācijas tehniķa avioniķa kvalifikāciju,

·         2. līmeņa augstākā izglītība (profesionālā bakalaura studijas) ar iespēju iegūt profesionālā bakalaura grādu aviācijas transportā un gaisakuģu tehniskās ekspluatācijas inženiera – mehāniķa vai gaisakuģu tehniskās ekspluatācijas inženiera – avioniķa kvalifikāciju

·         profesionālā maģistra studijas ar iespēju iegūt profesionālo maģistra grādu aviācijas transportā ar aviācijas transporta inženiera kvalifikāciju.

 

RTU TMF AERTI absolventi šobrīd strādā plašā darba tirgus diapazonā: gan kā gaisa kuģu ekspluatācijas inženieri lidostās, gan kā inženieri – konstruktori lidaparātu un aviācijas sistēmu ražošanas uzņēmumos, gan kā inženieri aviācijas remonta uzņēmumos, gan kā pētnieki pētniecības centros, gan kā gaisa transporta loģistikas speciālisti loģistikas kompānijās u. c.

 

RTU TMF AERTI veiksmīgas darbības pamatā ir ilgstošā pieredze aviācijas nozares speciālistu sagatavošanā. Mūsu gatavotie speciālisti atbilst visām Eiropas Aviācijas drošības aģentūras (turpmāk EASA) izvirzītajām prasībām un saskaņā ar noteikumiem „AMC 66.A.25”: „Atzītas augstākās izglītības iestādes izdota akadēmiskā grāda aeronautikas, mehānikas vai elektronikas nozarē turētājam vajadzība pēc jebkādas papildu eksaminācijas piemērojama/netiek piemērojama atkarībā no mācību kursu atbilstības EK Nr. 2042/2003 66.daļas I pielikumam.”

 

Tomēr, lai apliecinātu RTU TMF AERTI atbilstību EASA prasībām ir izveidota RTU TMF AERTI tehniskās apkopes mācību organizācija (turpmāk AERTI TAMO) un veikti nepieciešamie pasākumi EK Nr. 2042/2003 147.daļas mācību tehniskās apkopes organizācijas apstiprinājuma iegūšanai.

 

Kontakti: aerti.tamo@rtu.lv

Syndicate content